Regulament Campanie “Everything is Magnificus”

  .

Termeni și condiții pentru Campania Everything is Magnificus”

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI

 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL CAMPANIEI

1.1. Campania Everything is Magnificus” („Campania”) este organizată de SC STRONG MND CORPORATION SRL, având cod unic de înregistrare RO 30852551, J33/947/2012, sediul în mun. Suceava, B-dul Sofia Vicoveanca, nr. 107, jud. Suceava, prin  Administrator Gafincu Dumitru Ciprian.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toți Participanții.

În prezentul Regulament, în afara noțiunilor definite în cuprinsul articolelor, termenii și expresiile de mai jos vor avea următoarea semnificație:

 1. a) „Forța majora” – reprezintă orice eveniment ori altă cauza exterioară, independentă de voința Participanților sau a Organizatorului, neamputabilă acestora și care nu poate fi, în mod absolut, prevăzută, controlată ori depașită de către aceștia și care conduce la neîndeplinirea, îndeplinirea necorespunzătoare ori la întârzierea executării prevederilor prezentului Regulament.

Constituie caz de forţa majora, cu titlu exemplificativ, iar nu limitativ, oricare dintre următoarele circumstanţe: război, anarhie, acte de terorism, război civil, cutremure, incendii, explozii, furtuni, inundaţii, perturbări ale traficului aerian sau de alta natura, restricţii de călătorie în ţară sau în străinătate și alte fenomene meteorologice adverse, confiscări sau orice alte acţiuni ale instituţiilor publice.

 1. b) „Participanţii” – toate persoanele fizice cu domiciliul în România, cu vârsta de minimum 18 ani împliniţi la data începerii Campaniei, care îndeplinesc condiţiile menţionate în prezentul Regulament.
 2. c) „Campania” – reprezintă această Campanie care se va desfăşura în conformitate cu prezentul Regulament.
 3. d) „Regulament” – reprezintă prezentul document organizatoric al Campaniei, inclusiv anexele și actele adiţionale ulterioare care fac parte din acesta.
 4. e) „Organizatorul” – este organizatorul Campaniei, identificat conform secţiunii 1.1. de mai sus și având atribuţii în Campanie stabilite prin prezentul Regulament.
 5. g) Validare – Proces prin care un participant este declarat Câștigător al Campaniei în condiţiile în care utilizatorul se abonează la newsletter, conform prezentului Regulament.

1.2.Prezentul Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, la restaurantul Magnificus Plaza din Suceava.

1.3. Prezentul Campanie este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale referitoare la desfăşurarea loteriilor publicitare, astfel cum sunt acestea reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi a serviciilor de piaţă (republicată) şi are ca scop promovarea Magnificus Plaza în comunitatea din județul Suceava și județele limitrofe, precum și în mediul online, prin promovarea pe Instagram, Facebook și orice alte mijloace de creere a unor comunități virtuale apte să promoveze serviciile Magnificus Plaza din Suceava.

SECȚIUNEA 2. Durata și aria de desfăşurare a Campaniei

 

2.1. Perioada de înscriere la Campanie: 1 martie 2022 – 15 aprilie 2022.

SECȚIUNEA 3. Participanţii și condiţiile de participare la Campanie

3.1. Pentru a participa la Campanie, Participanţii trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– să fie persoane fizice române sau străine;

– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi la data începerii Campaniei.

– să respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Campanie;

3.2. La Campanie NU pot participa angajaţii Organizatorului, precum și rudele de gradul I (copii și părinţi) și soțul /soţia celor menţionaţi mai sus.

3.3. De asemenea, NU pot participa la Campanie persoanele juridice sau asociaţiile familiale autorizate sau acele persoane fizice sau juridice, respectiv acele asociaţii familiale autorizate în care angajaţii Organizatorului, angajaţii agenţiilor implicate si/sau ai distribuitorilor Organizatorului, precum și rudele de gradul I (copii și părinţi) ori soțul /soţia acestora deţin participaţii, funcţii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia.

3.4. Participarea la Campanie implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament, precum și posibilitatea folosirii în scop publicitar a denumirii Participanţilor câștigători. Prin participarea la Campanie, Participanţii accepta intrarea automata în baza de date a Organizatorului.

3.5. Prin simpla participare la Campanie, Participanţii își dau acordul expres și neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului să intre în baza de date a organizatorului, în vederea validării, atribuirii premiului și îndeplinirii obligațiilor fiscale ale Organizatorului.

3.6. Campania se va derula conform prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toţi Participanţii. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, dar nu mai înainte de a anunţa în mod public aceste modificări. Orice modificare se va efectua printr-un act adiţional la prezentul regulament.

SECȚIUNEA 4. Participarea la Campanie și Mecanismul Campaniei

 

4.1. În vederea participării la Campanie, Participanţii trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– să fie persoane fizice române sau străine;

– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi la data începerii Campaniei;

– să semneze un contract pentru organizarea nunții pentru perioada mai-august 2022, la Magnificus Plaza din Suceava;

– ziua dorită pentru organizarea evenimentului trebuie să fie orice zi din lunile mai – iunie 2022 sau o zi lucrătoare (luni-vineri) în lunile iulie – august 2022;

– evenimentul contractat să se desfășoare cu minim 100 de invitați;

– să respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Campanie;

4.2. Toți utilizatorii care îndeplinesc aceste condiții se vor califica pentru reducerea de până la 15% pentru serviciile din ziua evenimentului (închirere sală de evenimente, servire, meniuri etc.)

4.3. Datele furnizate de către Participant trebuie sa fie conforme cu realitatea și trebuie validate, prin compararea celor înscrise în contractul încheiat cu organizatorul și cele prezentate spre validare.

SECȚIUNEA 5. Premiul Campaniei și atribuirea acestuia

5.1. În cadrul Campaniei, Organizatorul oferă o reducere de până la 15% pentru serviciile din ziua evenimentului (închirere sală de evenimente, servire, meniuri etc.) persoanelor care vor semna un contract în perioada de desfășurare a prezentului concurs.

5.2. Valoarea comercială totală maximă a Premiului acordat în cadrul prezentei Campanii este o reducere în valoare de până la 15% la serviciile specificate.

5.3. Premiul se va acorda tuturor persoanelor care vor semna contractul până la data de 15.04.2022,

Termenul limită de înscriere este 15.04.2022, ora 00:00, cu posibilitate de prelungire prin act adițional unilateral, conform voinței organizatorului.

5.4. Premiul acordat (reducerea) nu poate fi înlocuit cu alt premiu şi nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia în bani.

5.5. În cazul refuzului unui beneficiar de a beneficia de reducere, acesta va pierde dreptul de a i se atribui reducerea, urmând să achite contravaloarea integrală a serviciilor/produselor din ziua evenimentului.

SECȚIUNEA 6: Regulamentul Campaniei

6.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil în mod gratuit pe site-ul oficial Magnificus.ro

6.2. Organizatorul își rezerva dreptul de a promova prezentul Campanie și în cadrul evenimentelor desfășurate la Magnificus Plaza în perioada 01.03.2022-15.04.2022

6.3.Organizatorul nu este răspunzător de erorile ivite din cauza funcţionarii defectuoase a serviciilor de internet (de exemplu, dar fără a se limita la mesaje care nu ajung la destinaţie din cauza unor erori care nu ţin de Organizator, funcţionarea necorespunzătoare ori nefuncţionarea temporara a serviciilor de internet etc.).

SECŢIUNEA 7: Protecţia datelor personale

7.1. SC STRONG MND SRL, în vederea desfășurării Campaniei, prelucrează datele personale ale Participanţilor în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator înregistrat în evidentele Autoritatii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Organizatorul garantează participanților respectarea prelucrării datelor cu caracter personal, obligându-se să utilizeze aceste date doar în scopul în care i-au fost transmise de către participanți, respectând astfel regulamnetul GDPR.

7.2. Prin înscrierea la Campanie, Participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Participanţii sunt de acord ca, în cazul în care vor câştiga, numele, adresa și/sau imaginea lor sa fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către Organizator, fără alte obligaţii sau plaţi din partea acestuia.

7.3. SC STRONG MND SRL se obligă să asigure procesarea datelor cu caracter personal în legătura cu Participanţii. Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate numai în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001 referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal și circulaţia libera a acestor date.

7.4. Accesarea și înregistrarea în Campanie echivalează cu exprimarea acordului de către Participanţi în ceea ce priveşte prelucrarea datelor lor cu caracter personal.

7.5. Astfel, acordul exprimat în conformitate cu prezenta secţiune presupune ca datele personale ale Participanţilor să intre în baza de date a Organizatorului.

7.6. SC STRONG MND SRL se obligă să le respecte Participanţilor drepturile prevăzute de lege. Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este adresa SC STRONG MND SRL.

7.7. Datele furnizate nu vor fi difuzate către terţi, cu excepţia firmei de publicitate, societății de emailing și a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

7.8. La cererea scrisa a Participantului, datată și semnată, expediata pe adresa Organizatorului, acesta din urma se obligă să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

SECŢIUNEA 8: Litigii

8.1.În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator și Participanţi, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

8.2.Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente romane de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 9: Forţa Majoră

9.1. În cazul apariţiei unui caz de Forţa Majora în înțelesul noţiunii de la art. 2.1. a) din prezentul Regulament, dacă o situaţie de Forţa Majora împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată.

9.2. Organizatorul, dacă invocă Forţa majora, este obligat sa comunice Participanţilor existenta acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia respectivului caz de Forţa Majora, prin publicarea pe site și pagina de Facebook.

SECȚIUNEA 10: Diverse

10.1. Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la adresa Organizatorului prevăzuta în art. 1.1. de mai sus în termen de maximum 2 (doua) săptămâni de la data publicării listei Participanţilor declaraţi câștigători care se considera lezaţi în vreun fel. După aceasta data, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestaţie.

10.2. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de frauda a acestui Campanie, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Campanie.

10.3. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de Premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECȚIUNEA 11: Taxe, impozite şi alte cheltuieli

Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători, în conformitate cu Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură în legătură cu acestea revenind în exclusivitate câştigătorilor.

STRONG MND SRL

Administrator Gafincu Dumitru Ciprian

Anexa nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. SC STRONG MND SRL. – operatorul de date cu caracter personal

SC STRONG MND SRL., ca organizator al Campaniei, este operator de date cu caracter personal și prelucrează datele cu caracter personal într-un mod confidențial, sigur și transparent.

 1. SC STRONG MND SRL. vă pune la dispoziție o adresă dedicată pentru orice cereri sau întrebări legate de modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate

Pentru orice întrebare referitoare la datele personale sau pentru exercitarea drepturilor legale, participanții pot utiliza adresa: contact@magnificus.ro.

Toate mesajele vor primi răspuns în termenul stabilit conform prevederilor legale (avându-se în vedere și posibilitățile tehnice de implementare a solicitărilor primite).

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei

În cadrul Campaniei, Societatea va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

– datele de contact, cum ar fi numele, prenumele, adresa poștală, adresa e-mail, numărul de telefon, data nașterii și/sau altele;

– detalii privind relația cu SC STRONG MND SRL. (pentru a verifica eligibilitatea participantului la premiile oferite);

– alte date necesare pentru derularea Campaniei și completarea procesului-verbal de predare a premiilor, conform legislației specifice aplicabile.

De asemenea, Societatea va colecta de la însoțitorii participanților câștigători date cu caracter personal necesare atribuirii premiilor.

Refuzul de a furniza datele personale sau de a adera la condițiile Regulamentului reprezintă neparticiparea în Campanie sau în cazul participanților câștigători, declararea lor ca necâștigători.

 1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv în scopul derulării Campaniei

Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către SC STRONG MND SRL., în calitate de organizator, direct sau prin intermediul partenerilor implicați în Campanie în vederea: organizării și desfășurării Campaniei; desemnării și validării câștigătorului; atribuirii premiului și îndeplinirii obligațiilor fiscale și contabile aferente organizatorilor de campanii promoționale.

Totodată, SC STRONG MND SRL. va face publice datele câștigătorului prin orice mijloace de comunicare, cum ar fi de exemplu platforme publice de socializare sau orice alte materiale publicitare.

 1. În calitate de participant la Campanie, aveți drepturi specifice cu privire la datele dvs. cu caracter personal

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

– dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;

– dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;

– dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

– dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;

– dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

– dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;

– dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară sau permisă de lege.

 1. Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite de către SC STRONG MND SRL. către partenerii implicați în Campanie sau către alte persoane autorizate.

SC STRONG MND SRL. poate comunica datele personale ale participanților unor terțe părți numai în următoarele situații:

– Afiliați: datele personale pot fi comunicate societăților afiliate în scopuri de afaceri legitime,

– Consultanți sau parteneri externi SC STRONG MND SRL. care oferă asistență societății,

– Autorități publice: SC STRONG MND SRL. poate comunica datele Clientului în cazul în care i se impune acest lucru prin lege sau în cazul în care consideră, de bună credință, că respectiva divulgare este necesară în mod rezonabil pentru derularea corespunzătoare a obligațiilor fiscale, proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații.

 1. SC STRONG MND SRL. a aplicat măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale ale participanților și a implementat și durate specifice pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat

Securitatea datelor: pentru a garanta siguranța datelor personale, SC STRONG MND SRL. a implementat o serie de măsuri de securitate care sunt în conformitate cu standardele industriale general acceptate în acest sens. Aceste mijloace de protecție nu acoperă acele date personale pe care participanții aleg să le comunice în spații publice online sau offline.

 1. Păstrarea datelor: Datele cu caracter personal ale participanților declarați necâștigători vor fi stocate de către SC STRONG MND SRL. pe perioada desfășurării Campaniei, respectiv până la validarea câștigătorului.

Datele cu caracter personal ale câștigătorului vor fi stocate de către SC STRONG MND SRL. conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă sau cât este necesar pentru a răspunde unei reclamații sau a ne apăra în cazul unei litigiu.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, SC STRONG MND SRL. va șterge/distruge aceste date de pe mijlocele de prelucrare și stocare într-un mod sigur.

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Societatea are dreptul de a modifica prezenta Anexa nr. 1 la Regulament oricând pe durata desfășurării Campaniei. Orice astfel de modificare va fi publicată pe pagina de Facebook/ site-ul Societății și/sau al Campaniei, respectiv va fi adusă la cunoștința participanților prin aceleași mijloace prin care au fost înștiințați cu privire la regulament/Campanie.

STRONG MND SRL

Administrator Gafincu Dumitru Ciprian.